TRA CỨU DANH BẠ
Tên cơ quan/Cá nhân:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
 

UBND huyện Phú Vang

Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: 054.3850124       Số Fax: 054.3869682
Email: phuvang@thuathienhue.gov.vn
Website:
Văn phòng HĐND&UBND
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3850125
Fax: 054.3869682
Phòng Tư pháp
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3860747
Fax: 054.3
Phòng Nội vụ
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3859092
Fax: 054.3
Thanh tra
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3860763
Fax: 054.3
Phòng Nông nghiệp
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3850210
Fax: 054.3
Phòng Y tế
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3857569
Fax: 054.3
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3850149
Fax: 054.3
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3850180
Fax: 054.3
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3868442
Fax: 054.3
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3860759
Fax: 054.3
Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3850209
Fax: 054.3
Phòng Công Thương
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3860761
Fax: 054.3
Phòng Đầu tư Xây dựng
Địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3859087
Fax: 054.3